logo logo logo
Klauzula informacyjna na temat wykorzystania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Rachunkowe Perfekt Monika Wiśniewska   z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Wzgórzu 1, 80-296 Gdańsk , REGON: 192468487, NIP 5831454551

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług księgowych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług księgowo-kadrowych.

4. Czas przetwarzania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności kategorie podmiotów wynikających  z realizacji umowy.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych. 
7. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 4,0882 4,1708 2.65%
EUR 4,4938 4,5846 0.97%
CHF 4,2257 4,3111 1.37%
GBP 4,9274 5,0270 0.31%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: