logo logo logo
Obrót wierzytelnościami w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 r., autor: Małgorzata Rymarz
Trudności w zakresie samodzielnej windykacji należności lub konieczność szybkiego pozyskania środków finansowych to główne powody, dla których przedsiębiorcy wyzbywają się wierzytelności. Ich nabywcami mogą być nie tylko wyspecjalizowane firmy zajmujące się obrotem długami, ale także przedsiębiorcy spoza tego profesjonalnego rynku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020 r.
Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, był kilkukrotnie przesuwany. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie obowiązywał od 1 października 2020 r. Tak wynika z tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Jednym z obowiązków, do jakich muszą przygotować się podatnicy w związku z wprowadzaniem nowego JPK_VAT, jest oznaczanie niektórych towarów lub usług symbolami GTU_01 - GTU_13.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Jak podpisywać e-dokumenty podatkowe?

Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy od lat przesyłają deklaracje, zeznania czy informacje podatkowe przez internet. Epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystanie z elektronicznych środków komunikacji stało się powszechniejsze także na innych płaszczyznach, np. w zakresie składania wniosków, odwołań czy ponagleń. To zasługa m.in. bezpłatnych metod uwierzytelniania podań: profilu zaufanego i podpisu osobistego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Wirtualne kasy fiskalne dla wybranych branż

Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020 r.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów wydał dwa rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania, które obowiązują od 1 czerwca 2020 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Podatkowe rozliczenie otrzymanego dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020 r.
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym nie ma szczególnych regulacji odnoszących się do dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej otrzymanego przez przedsiębiorcę za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie to podlega zatem rozliczeniu u przedsiębiorcy jako przychód z działalności gospodarczej. Na ogólnych zasadach podlegają również rozliczeniu przez przedsiębiorcę poniesione przez niego koszty energii.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Podatkowe rozliczenia przy sezonowym zatrudnieniu

Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 r., autor: Agata Cieśla
Sezon urlopowy obejmuje w Polsce głównie okres lata. W jego szczycie wiele firm w celu zapewnienia obsady wystarczającej do normalnego funkcjonowania korzysta z możliwości tzw. zatrudnienia sezonowego. W tym zakresie mogą wybierać pomiędzy kilkoma opcjami. Dokonanie konkretnego wyboru determinuje rozliczenie takiego dodatkowego zatrudnienia na gruncie podatku dochodowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Pełnomocnictwo do podpisania e-zeznania małżonków

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Małżonkowie mają prawo do łącznego opodatkowania swoich dochodów. Ich wspólne zeznanie podatkowe - także składane w formie elektronicznej - może być podpisane przez pełnomocnika. Warunkiem skutecznego podpisania (złożenia) przez pełnomocnika małżeńskiego e-rozliczenia jest udzielenie mu przez każdego małżonka pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Pełnomocnik, dysponując tylko pełnomocnictwem udzielonym przez jednego z małżonków, nie może podpisać ich wspólnego zeznania podatkowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Wniesienie wkładu do spółki z o.o. na poprawę jej sytuacji finansowej a PCC

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Podwyższenie kapitału zakładowego jest możliwe bez zmiany umowy spółki, o ile spełnione są warunki z art. 257 § 3 K.s.h. Co ważne, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Dopuszczalna jest natomiast sytuacja odwrotna. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę (tzw. agio) przelewa się do kapitału zapasowego. Podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki stanowi czynność zmiany umowy spółki podlegającą, co do zasady, PCC.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Błędne zaksięgowanie faktury - moment korekty kosztów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020 r.
Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Nowa matryca stawek VAT - sprzedaż towarów kupionych przed 1 lipca 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020 r.
Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. nowa matryca stawek VAT, zgodnie z którą w celu klasyfikacji towarów/usług na potrzeby VAT od 1 lipca 2020 r. należy stosować Nomenklaturę scaloną (CN) - w przypadku towarów oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług 2015 - w przypadku usług. Nowa matryca stawek VAT została stworzona w oparciu o założenie opodatkowania taką samą stawką VAT całych grup towarów/usług oraz przyjęcie zasady obniżania stawek, przy punktowych podwyżkach stawki (w przypadku konieczności zmiany stawki).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 05/08/2020Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,7183 3,7935 0.32%
EUR 4,3594 4,4474 0.31%
CHF 4,0524 4,1342 0.16%
GBP 4,8367 4,9345 0.36%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: